Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest PMU Agata Maciejewska z siedzibą na ul.Średzkiej 49 62-020 Zalasewo, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6652872516,

REGON: 387426845.

Kontakt z Administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt

kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro.agatamaciejewska@gmail.com

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres

administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul.Średzka 49

62-020 Zalasewo.

Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,

aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z

przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Przysługujące Państwu prawa

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane

są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa

danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie ul.Średzka

49 62-020 Zalasewo lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro.agatamaciejewska@gmail.com .

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych

będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez PMU Agata Maciejewska

w ramach zawieranych z Państwem umów.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych).